قوانین و مقررات فروشگاه رسانا پیشتاز ایرانیان

استفاده شما از وبسایت فروشگاه اینترنتی رسانا پیشتاز ایرانیان به معنی توافق کامل شما با شرایط مندرج در این صفحه می باشد. در ادامه منظور از «فروشگاه» وبسایت «فروشگاه اینترنتی رسانا پیشتاز ایرانیان» به آدرس اینترنتی  http://rasanapishtaz.ir/storeمی باشد. قوانین و ضوابط بیانگر چگونگی استفاده از خدمات و محافظت از هرگونه اطلاعاتی است که شما هنگام خرید از فروشگاه وارد نموده اید.

 

  اطلا%D